Emniyet Personeli İçin Yeni Düzenlemeler | Pomem | Polis Meslek Eğitim Merkezi
Find us on Facebook Follow us on Tiwtter Subscribe Feed

Emniyet Personeli İçin Yeni Düzenlemeler

3201 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununda değişiklikler yapıldı. Değişiklikler şu şekildedir: 1- EHS dışındaki, hizmet sınıflarına memur atamasında sözlü sınav getirildi. 2- Emniyet çalışanları için birysel değerlendirme sistemi oluşturulacak. 3- Özürlü çalıştırılmasındaki oranlar, EHS dışındaki hizmet sınıfları için uygulanacak. 4- Özel harekat kursuna katılıp, özel harekat branşına aktarılan çevik kuvvet mensupları için 3 yıl çalışma zorunluluğu kaldırıldı. 5- Üçüncü sınıf emniyet müdürü olabilmek için, 2. bölge hizmetini yapmış veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı getirilmiştir.

YAPILAN DÜZENLEMELER

- Emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirmek üzere bireysel değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Bu değerlendirme sonuçları, kıdem sırasının tespitinden rütbe terfiine kadar bir çok işlemde etkili olacaktır. Performans değerlendirme yılda bir kez yapılacaktır. Tüm detaylar daha sonra yönetmelikle düzenlenecektir.

- Çevik kuvvette olup da, özel harekat kursuna katılıp, özel harekat branşına aktarılanların 3 yıl çalışma zorunluluğu kaldırılmıştır.

- Emniyet Genel Müdürlüğünde EHS dışında kalan diğer hizmet sınıflarına ÖSYM’nin yaptığı merkezi yerleştirme ile memur personel alınıyordu. Yeni düzenlemede sözlü sınavfda getirilmiştir. Detaylar daha sonra yönetmelikle düzenlenecektir.

- Bakılmaya muhtaç çocuklar, terör mağdurları ve özürlü çalıştırılmasında, EHS dışındaki kadro sayısı esas alınacaktır.

- Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı getirilmiştir. Halen çalışmakta olanlardan 2. bölge hizmetini yapmayanlar için, EGM Yüksek Değerlendirme Kurulunca verilecek bir üst rütbeye terfie ilişkin kararlar, bu bölgede fiilen çalışmaya başlaması kaydıyla uygulanacaktır.

KHK’DA YER ALAN HÜKÜMLER

661 sayılı KHK’da konuyla ilgili olarak yer alan hüküm şu şekildedir:

MADDE 16- 3201 sayılı Kanunun 85 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personelin performansının değerlendirilmesi

MADDE 85- Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans değerlendirme sistemi oluşturulur.

Performans değerlendirme sonuçları hizmet gerekleri yanında personelin; başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, performansının geliştirilmesinde, kıdem sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde, istihdamında ve görev yeri değişikliğinde kullanılabilir.

Performansın iyileştirilmesi için alınması gerekli görülen tedbirleri görüşerek önerilerde bulunmak üzere, merkezde Performans Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Performans değerlendirmesi yılda en az bir kez yapılır. Değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması, yetersizlik, hizmet içi eğitim, değerlendirme amirleri, haklarında performans değerlendirmesi yapılmayacaklar ve yapılamayanlar, Performans Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, itiraz başvurusunun yöntemi ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Performans değerlendirme formunda yer alacak performans değerlendirme ölçütleri ile ihtiyaç duyulan bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

ESKİ HÜKÜM

Madde 85 – (Değişik madde: 19/02/1980 – 2261/2 md.)(*)

Emniyet örgütü mensupları için sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet gerekleri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kaymakamlar, emirlerinde çalışan Emniyet Örgütü mensupları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen kişiyle ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek sicil raporu esas alınır.

——————————————————————————–

MADDE 17- 3201 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak özel harekat temel kursuna katılıp, özel harekat branşına aktarılanlar bu süreye tabi değildir.”

ESKİ HÜKÜM

Ek Madde 15 – (*)

Polis çevik kuvvet birimlerine seçilmiş ve burada görevlendirilmiş olan personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldır. İdarenin gerekli görmesi veya personelin istemi üzerine bu süre üç yıla kadar uzatılabilir. Polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamamlamadan emniyet teşkilatının diğer hizmet birimlerinde görevlendirilemez.

——————————————————————————–

MADDE 18- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 29- Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin emniyet teşkilatına seçimi ve atanmaları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezi sınava ilave olarak sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav puanı ile diğer niteliklere göre yapılır. Personelin alımı ve ilk atamaya ilişkin sınav, sınav komisyonları ve aranacak nitelikler ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince emniyet teşkilatına alınacak personel sayısının hesaplanmasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadro sayısı esas alınır. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oran emniyet teşkilatı için %5 olarak uygulanır.

EK MADDE 30- Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şarttır.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükmün, 3713 sayılı Kanun veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya aynı kanunlar kapsamındaki görevler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan emniyet teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları hakkında ne şekilde uygulanacağı yönetmelikle düzenlenir.

EK MADDE 31- Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı emrine atanan polis müfettiş ve başmüfettişleri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundaki denetimleri İçişleri Bakanlığı adına yapmaya yetkilidir. Bu denetimler sonucunda düzenledikleri raporlar yetkili makamlara intikal ettirilir.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanının mali ve diğer özlük hakları hakkında Polis Teftiş Kurulu Başkanına ilişkin hükümler uygulanır.

Birinci fıkrada öngörülen denetim ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelik ile belirlenir.”

——————————————————————————–

MADDE 20- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22- Ek 30 uncu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde, bir üst rütbeye yükselmek için en az bekleme süresini tamamlayacak olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan personelden, en az bir kez zorunlu ikinci bölge hizmetini yapmamış veya ikinci bölgeye atanmak ile birlikte göreve başlamamış olanlar hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca verilecek bir üst rütbeye terfie ilişkin kararlar, bu bölgede fiilen çalışmaya başlaması kaydıyla uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ikinci bölge hizmetini yapmamış İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi edebilmesi için ikinci bölgedeki en az hizmet süresi kadar fiilen zorunlu ikinci bölge hizmeti yapmış olması şarttır.


top bar
3 Kas 2011 Perşembe
Katagori: Polis Haber
Etiketler:
Yorum Ekle


bottom bar

Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

« »

Yorum EKle